EUROWOOD MASİF KAPLAMA VE KERESTE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(GENEL) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu EUROWOOD MASİF KAPLAMA VE KERESTE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“EUROWOOD” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, “Gümüşpınar Mevkii 9500 Sk No:37/1 Düzce” adresinde mukim, Düzce Vergi Dairesi, 9830054571 nolu vergi mükellefi EUROWOOD MASİF KAPLAMA VE KERESTE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“EUROWOOD” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; EUROWOOD tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Çalışan Adaylarının
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Ad, soyad
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi
Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi, adres.
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Mesleki Deneyim
Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, özgeçmiş
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, kişiye ait fotoğraf
Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.
Çalışan Adayı Bilgisi
Öğrenim durumu, askerlik bilgisi, yabancı dil bilgisi
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir

Çalışanların
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, medeni durum, kimlik fotokopisi, imza
1. Elden bırakılan iş başvuru formları,
2. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi
Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi, adres.
1. Elden bırakılan iş başvuru formları,
2. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Hukuki İşlem
İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mevcut dava bilgisi özgeçmiş
Hukuki İşlem İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mevcut dava bilgisi 1. İcra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.
2. Mevcut dava bilgisi işe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile Şirket tarafından temin edilmektedir.
Finans Bilgisi
Banka hesap bilgileri, ücret bilgisi, hesap ve ödeme bilgileri, şube kodu
1. Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.
2. Finansal ve maaş detayları, prim listesi şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Sağlık raporu*, (Tehlikeli iş söz konusu gerekçesi ile), adli sicil kaydı bilgisi (saklanmamakta, çalışana teslim edilmektedir.)
1. Kişinin kendisi tarafından verilen iş başvuru formu,
2. Kişinin açık rızası dahilinde İnsan Kaynakları tarafından işlenmesi söz konusu olacaktır.
Özlük
Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, disiplin soruşturması.
1. Kişinin kendisi tarafından verilen iş başvuru formu,
2. Kişinin açık rızası dahilinde İnsan Kaynakları tarafından işlenmesi söz konusu olacaktır.
Mesleki Deneyim
Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, özgeçmiş
Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri
Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
1. Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir. 2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği
Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Kapalı devre güvenlik kameraları tarafından elde edilmektedir.
İşlem Güvenliği
Çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri
IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir.
Çalışan Bilgisi
Resmi kurumlardan talep edilen çalışan bilgileri, çalışan tarafından yaptırılan bireysel emeklilik ve hayat sigortası bilgileri, avans bilgileri , agi formu
Kişinin kendisi tarafından verilen iş başvuru formu.

Müşterilerin
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Adı, soyadı, T.C Kimlik No, imza.
1 .Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir. 2. Yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilmektedir.
İletişim Bilgisi
Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi
Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.
Müşteri İşlem
Fatura, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Çek bilgisi vb.
Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.
Finans Bilgisi
Banka hesap bilgileri, IBAN, Hesap ve Ödeme Bilgileri, Borç bakiyesi, borç alacak bilgisi vb.
Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

Müşteri Adaylarının
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Ad, soyad
1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir. 2. Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği verilerden edinilmektedir.
İletişim Bilgisi
Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisi
1. Teklif sürecinde kişinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir. 2. Verilen hizmet kapsamında yetkili kurum ve kuruluşların alenileştirdiği verilerden edinilmektedir.
Müşteri İşlem
Talep bilgisi vb.
Hizmet ilişkisi kapsamında müşterinin kendisi tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilmektedir.

Ziyaretçilerin
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Görsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği
Kamera kayıtları, Bina/Ofis Giriş Çıkış Kayıtları
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Tedarikçi Adaylarının
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Adı, soyadı
E-posta, kişinin kendisinden.
İletişim Bilgisi
Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon, iletişim adresi.
E-posta, kişinin kendisinden.

İş Ortağı ve Tedarikçilerin
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası , imza
E-posta, kişinin kendisinden.
İletişim Bilgisi
Adres bilgisi, e-posta adresleri,
E-posta, kişinin kendisinden.
Finans Bilgisi
Banka hesap bilgileri, IBAN, hesap ve ödeme bilgileri , borç/alacak bakiyesi.
E-posta, kişinin kendisinden.
Görsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Tarafından İlgili Kişilerin
Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Fiziksel Mekan Güvenliği
Kamera kayıtları,
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz EUROWOOD tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, telefonla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
8. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.eurowood.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz EUROWOOD KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu kullanarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Gümüşpınar Mevkii , 9500 Sk. No:37/1 Düzce adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

İşbu başvuru formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklardan doğan talepleriniz için düzenlenmiştir. Bu talepler 6698 sayılı Kanun’un 11. ve 13. maddeleri ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesindeki “Başvuru Usulü” kapsamında yürütülmektedir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Mağazamızda verilen tüm servisler Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Sadıkoğlu Plaza 5 No: 11/34 Hasanpaşa / Kadıköy 34722 İstanbul/Türkiye adresinde kayıtlı EUROWOOD firmasına aittir ve eurowood.com.tr tarafından işletilir.

eurowood.com.tr , çeşitli amaçlarla kişisel veriler elde etmektedir. Aşağıda, elde edilen kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

eurowood.com.tr bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

eurowood.com.tr üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından eurowood.com.tr’ a elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmaz, herhangi bir data hiç bir şekilde ve ya teklifte 3. şahıslara kullandırılmaz ya da söz konusu kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde yasal uyarlamalara tabi ve bağlı olarak hareket edilir.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, eurowood.com.tr adresine yapılan ziyaretlerde dahil olmak üzere ve üyelerinin de IP adresleri sistem otomatik olarak kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bu kullanımlar kullanıcıları hiç bir şekilde etkilemez. Sadece statik verilerdir. Teknik ya da demografik düzenlemelerde fayda sağlamaktadır.

eurowood.com.tr, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. eurowood.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler eurowood.com.tr ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

eurowood.com.tr, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili veri sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri sahiplerine Kanun ‘un 10. Maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı taahhüt eder.

eurowood.com.tr, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği eurowood.com.tr tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. eurowood.com.tr’ a ait tüm online alışveriş sitelerimizde eurowood.com.tr’ a dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

eurowood.com.tr, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir eurowood.com.tr, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. eurowood.com.tr’a ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde eurowood.com.tr, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili resmi yoldan bilgi talep edilmesi;

4.Alış veriş yapan bireysel ya da kurumsal kullanıcıları şüpheli durumlarda ya da şüpheli alışverişlerde gerekli gördüğü hallerde resmi kurumlarla paylaşarak bilgileri teyit etmesi gerektiğinde

5.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

eurowood.com.tr Hiç bir zaman ve hiç bir şekilde mail yoluyla kişisel bilgilerini, Kredi kartı bilgilerinizi talep etmez. Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. eurowood.com.tr e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

eurowood.com.tr, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

eurowood.com.tr üzerinden gelen çerezler (cookies) hiç bir şekilde tarayıcınıza, bilgisayarınıza, tabletinize, cep telefonunuza ya da sitemize erişim sağladığınız cihazınıza zarar vermez.

eurowood.com.tr , işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz. eurowood.com.tr’ a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: eurowood.com.tr

Adres: Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Sadıkoğlu Plaza 5 No: 11/34 Hasanpaşa / Kadıköy 34722 İstanbul/Türkiye

Başvuru Formu

Eposta: [email protected]

Tel: +90 216 348 76 84